Statut

Statut do pobrania

S T A T U T

SZPITALA  POWIATOWEGO W SŁAWNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Szpital Powiatowy w Sławnie, zwany dalej "Szpitalem" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. Szpital działa na podstawie przepisów:

a)ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210,  poz.2135 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r  Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

e) uchwały Nr XXIV/179/2001 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie utworzenia Szpitala Powiatowego w Sławnie,

f) niniejszego statutu.

§ 2

 1. Szpital jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia ogółowi ludności, w tym osobom niepełnosprawnym.
 2. Szpital realizuje zadania obronne w zakresie ustalonym przez Ministra Zdrowia.

§ 3

 1. Organem  założycielskim Szpitala jest Powiat Sławieński działający poprzez Radę Powiatu w Sławnie.
 2. Organem sprawującym nadzór nad Szpitalem  jest Zarząd Powiatu w Sławnie.

§ 4

 1. Siedzibą Szpitala jest miasto Sławno, ul. I-go Pułku Ułanów 9.
 2. Obszar działania Szpitala obejmuje obwód szpitalny w granicach Powiatu Sławieńskiego.

§ 5

Szpital uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział II

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6

 1. Podstawowym zadaniem Szpitala jest stacjonarne leczenie osób wymagających hospitalizacji.
 2. Leczenie stacjonarne wykonywane jest w sposób ciągły, z zapewnieniem całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz niezbędnych lekarstw i środków zaopatrzenia medycznego w oddziałach:
 3. a) chorób wewnętrznych z filią w Darłowie,

  b) chirurgiczno - ortopedycznym,

  c) ginekologiczno – położniczym,

  d) reumatologii i rehabilitacji leczniczej,

  e) intensywnej opieki medycznej  i anestezjologii,

  f) dziecięco – noworodkowym.

 4. Pacjentom leczonym stacjonarnie Szpital zapewnia pełne wyżywienie.

§ 7

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w poradniach lecznictwa otwartego w zakresie:

1) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

2) laryngologii,

3) reumatologii  i rehabilitacji leczniczej,

4) ginekologii i położnictwa,

5) preluksacji,

6) chirurgii ogólnej,

7) kardiologii,

8) endokrynologii,

9) alergologii,

a także pomocy doraźnej w ramach medycznych działań ratowniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz.1207 z późn. zm.).

§ 8

Szpital w ramach promocji zdrowia realizuje programy profilaktyczno-lecznicze  i

świadczenia diagnostyczne na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia, organu     założycielskiego,  i  samorządów terytorialnych.

Rozdział III

Organy Szpitala

§ 9

 1. Organem Szpitala jest Zarządzający zwany dalej „Dyrektorem”.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Szpitala i jednoosobowo reprezentuje Szpital na zewnątrz.
 3. Dyrektor  zatrudniany jest przez organ sprawujący nadzór nad Szpitalem na podstawie powołania lub umowy o pracę albo umowy cywilno-prawnej.
 4. Podstawowe zadania i kompetencje Dyrektora określa organ sprawujący nadzór nad Szpitalem w powołaniu lub umowie o pracę albo umowie cywilno-prawnej.

§ 10

 1. Organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna Szpitala.
 2. Rada Społeczna Szpitala jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu w Sławnie, działającym zgodnie z zapisami art. 44b-48 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.  Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

§ 11

 1. Rada Społeczna Szpitala składa się z 14 osób.
 2. W skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

1) jako Przewodniczący – Przewodniczący Zarządu Powiatu w Sławnie lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Sławnie w liczbie 4 osób,

c) przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta: Darłowo i Sławno w liczbie po 2 osoby,

d) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy: Darłowo, Sławno, Postomino, Malechowo   – w liczbie po 1 osobie.

§ 12

Radę Społeczną Szpitala powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w Sławnie.

§ 13

Kadencja Rady Społecznej Szpitala trwa 4 lata.

§ 14

 1. Zadania, organizację wewnętrzną, sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Szpitala na jej pierwszym posiedzeniu.
 2. Regulamin organizacyjny Rady Społecznej Szpitala  podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Sławnie.

§ 15

Pracami Rady Społecznej Szpitala kieruje jej Przewodniczący.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Szpitala

§ 16

 1. Szpitalem zarządza jednoosobowo Dyrektor.
 2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

a)naczelna pielęgniarka,

b)radca prawny,

c)ordynatorzy,

d)kierownicy działów i komórek organizacyjnych,

e)samodzielne stanowiska pracy.

f)pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością.

 1. W sytuacji gdy Dyrektorem Szpitala nie jest lekarz tworzy się stanowisko nieetatowego Zastępcy Dyrektora ds. medycznych, które powierza się jednemu z Ordynatorów, stanowisko to podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Szczegółowe zasady podległości rozstrzyga regulamin organizacyjny ustalony Zarządzeniem Dyrektora.

§ 17

 1. W strukturze organizacyjnej Szpitala wyróżniamy:
 2. 1) pion działalności podstawowej, w skład którego wchodzą:

  a) oddziały szpitalne,

  b) ambulatoryjne poradnie specjalistyczne,

  c) szpitalna izba przyjęć,

  d) ratownictwo medyczne w składzie:

  -  zespół ratownictwa medycznego  „S”  w  Sławnie,

  - zespół ratownictwa  medycznego „S” w  Darłowie,

  - zespół ratownictwa medycznego  „P”  w  Sławnie,

  - zespół ratownictwa medycznego  „P”  w Lejkowie;

 3. pion działalności pomocniczej, w skład którego wchodzą:
 4. a) diagnostyka laboratoryjna,

  - analityka,

  - bakteriologia,

  - bank krwi;

  b) diagnostyka obrazowa

  - pracownia endoskopii (gastrologia, kolonoskopia),

  - pracownia USG,

  - pracownia RTG w Sławnie,

  - pracownia RTG w Darłowie,

  c) dział fizjoterapii,

  d) apteka,

  e) rejestr usług medycznych i statystyka medyczna,

  f) sterylizacja,

  g) prosektorium;

 5. )zarząd Szpitala, w skład którego wchodzi:
 6. a) dyrekcja,

  b) administracja obejmująca:

  - dział głównego księgowego,

  - dział kadr i płac,

  - dział obsługi prawno-administracyjnej,

  c)dział techniczno-eksploatacyjny obejmujący:

  - kierownika działu,

  - obsługę techniczno-eksploatacyjną,

  - transport sanitarny,

  d) dział informatyczny.

 1. Strukturę organizacyjną Szpitala określa schemat stanowiący załącznik do Statutu.

Rozdział V

Gospodarka finansowa Szpitala

§ 18

 1. Szpital prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala.
 3. Szpital  prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz  na zasadach  określonych w odrębnych przepisach.
 4. Szpital sporządza bilans i ustala wynik finansowy w oparciu o rachunek zysków i strat.
 5. O podziale zysku decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala.

§ 19

 1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazywanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
 2. Użytkowane nieruchomości i majątek trwały Szpital może wynajmować i wydzierżawiać, osiągając z tego tytułu pożytki na zasadach określonych przez organ sprawujący nadzór.

§ 20

 1. Szpital może pozyskać środki finansowe:
 2. a) z wykonania umów na realizację świadczeń zdrowotnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia oraz z osobami fizycznymi,

  b) z realizacji zadań i programów zdrowotnych na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia  i samorządów terytorialnych,

  c) z darowizn, zapisów spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego o przeznaczeniu, standardzie i na zasadach określonych przez organ założycielski,

  d) z najmów i dzierżaw w oparciu o umowy cywilno-prawne,

  e) z wszelkich dostępnych źródeł w formach i sposobach nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa oraz zasadami etyki lekarskiej.

 3. Szpital może otrzymać dotacje budżetowe na:

a) realizację programów zdrowotnych, promocję zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej,

b) realizację dodatkowych zadań w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonywania zobowiązań międzynarodowych,

c) inwestycje, w tym zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,

d) modernizacje i przebudowy obiektów szpitalnych dokonywane w oparciu o programy dostosowujące treść i zakres tych działań do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 364 z późn. zm.) i realizowane w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.  z 1998r. Nr 119, poz.773 z późn. zm.),

e) realizację celów szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

§ 21

 1. Szpital jako element sektora finansów publicznych stosuje procedury rozliczeń kosztów i kontroli wydatków ze środków publicznych.
 2. Tryb kontroli wydatków i rozliczeń kosztów - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - określa Dyrektor  w stosownym zarządzeniu.

§ 22

 1. Majątek Szpitala określają:
 2. a) fundusz założycielski stanowiący wartość wydzielonego mienia przez Powiat Sławieński,

  b) fundusz zakładu, który obejmuje pozostałą wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.

 3. Majątek Szpitala zwiększają dotacje przekazane na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury, dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe Szpitala oraz darowizny mające charakter majątku trwałego lub też przeznaczone na cele rozwojowe.

§ 23

Dyrektor Szpitala może zaciągnąć kredyty lub pożyczki, z tym że wysokość wymienionych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 1/2 budżetu otrzymanego od organu nadzorującego lub dysponentów publicznych za zgodą organu nadzorującego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 24

Zarząd Powiatu w Sławnie sprawuje nadzór nad Szpitalem przez:

1) pełne i doraźne kontrole finansowo-księgowe,

2) kontrole prawidłowości gospodarowania mieniem Szpitala,

3) analizę sprawozdań statystycznych, bilansów oraz rachunku zysków i strat.

§ 25

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa regulamin porządkowy ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Społeczną Szpitala.

 

Schemat organizacyjny