Oferta pracy dla położnej

Szpital Powiatowy w Sławnie

PILNIE  ZATRUDNI  POŁOŻNE

Miejsce pracy: Oddział Położniczy. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala ds. Pielęgniarstwa osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 17.

 
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds medycznych - zamknięty

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno,

działając na podstawie art. 49 ust.8 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds medycznych.

 

1. Podstawa prawna

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz.182 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz.896 ) oraz regulaminu przeprowadzania konkursu.

2. Wymagane kwalifikacje kandydata

1) Wymagania niezbędne:

- tytuł zawodowy lekarza,

- prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,

- tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

- udokumentowany co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie,

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora ds. medycznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

2) Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,

- kreatywność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

3. Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

4. Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu, składają w zamkniętych kopertach w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 6 kwietnia 2017r. do godz. 14:00 na adres: Szpital Powiatowy w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno

 

 1. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,

  a także adnotację o treści:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds medycznych”

 

5. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do 5 maja 2017r.

 

6. Forma zatrudnienia:

Z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym lub wskazanym przez Dyrektora w trybie Art. 49 pkt 4, Ustawy o działalności leczniczej, zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Szpitala.

Do pobrania

Wynik konkursu

 
Kierownik medycznego laboratorium diagnostycznego

Kierownik  medycznego  laboratorium   diagnostycznego

Szpital Powiatowy w Sławnie zatrudni : Kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego

Ilość stanowisk: 1

 1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

•    wymogi kwalifikacyjne muszą być zgodne z zapisami rozporządzenia szczegółowego   Ministra Zdrowia dotyczące kierowników laboratorium diagnostycznego

Oferujemy :

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

2.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy

•    oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko, zgodnie z ustawą               z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”.

 1. Miejsce składania wymaganych dokumentów:

Szpital Powiatowy w Sławnie, I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno

DZIAŁ KADR

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu:
(59)  810 63 21

 
Informacja

I N F O R M A C J A

Szanowni  Pacjenci

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, w dniach 24 grudnia od godz. 8:00 do dnia 25 grudnia do godz. 8:00 usługi w zakresie  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane w Oddziale Chorób Wewnętrznych w przypadku osób dorosłych oraz Oddziale Dziecięcym w przypadku dzieci.

Kontakt telefoniczny  z pielęgniarką dyżurną jest zapewniony pod nr telefonu 505725836

 

Za zmianę przepraszamy.

 
Oferta pracy - diagnosta laboratoryjny

Diagnosta   Laboratoryjny

Szpital Powiatowy w Sławnie zatrudni   DIAGNOSTĘ   LABORATORYJNEGO

Ilość stanowisk: 1

 1. Wymagania wobec kandydata obejmują:
 • aktualnego prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku
 • komunikatywności i umiejętności współdziałania

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

 

2.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy

•    oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko, zgodnie z ustawą               z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”.

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 28.02.2017r. na adres: Szpital Powiatowy w Sławnie, I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno

DZIAŁ KADR

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu:
(59)  810 63 63

 
Poradnia ginekologiczno-położnicza

Szpital Powiatowy w Sławnie informuje,

że od dnia 03-08-2016 w każdą środę od godziny 15:00 do 17:00  w Poradni Ginekologiczno-Położniczej  będzie przyjmować nowy lekarz specjalista ginekologii i położnictwa Pani Małgorzata Palicka-Cieminska.

 
Technik elektroradiolog

Szpital Powiatowy w Sławnie
ZATRUDNI TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA Miejsce pracy: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Informatyk

Szpital Powiatowy w Sławnie
ZATRUDNI INFORMATYKA Miejsce pracy: SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE Praca na podstawie:  umowy o pracę

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności informatycznej

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Lekarz Chirurg

Szpital Powiatowy w Sławnie

ZATRUDNI LEKARZA CHIRURGA. Miejsce pracy: Oddział Chirurgiczno-Ortopedyczny. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Lekarzy internistów

Szpital Powiatowy w Sławnie

PILNIE ZATRUDNI LEKARZY INTERNISTÓW. Miejsce pracy: Oddział Chorób Wewnętrznych. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • dyplom uzyskania specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
Ogłoszenie

Szpital Powiatowy w Sławnie poszukuje podmiotu zapewniającego obsługę w zakresie:

 • obsługi wierzytelności
 • obsługi prawnej w pełnym zakresie
 • audytu finansowo-podatkowego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 810 63 21 oraz przesyłając zapytania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Propozycje przyjmujemy w formie pisemnej, najpóźniej do dnia 25.05.2016r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3